Demircanlar Gurme

Aydınlatma Metni (Çalışan Adayları)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

(ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN)

 

İşbu aydınlatma metni, çalışan adaylarının ilgili iş pozisyonuna ilişkin olarak uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Demircanlar Gıda Tic. San. Ltd. Şti’nin (Şirket) aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 419. maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata göre;

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacına ilişkin olarak; iş başvuru formu, gönderdiğiniz e-postalar, İşkur, çalışan referansları kanalıyla ve yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmekte, elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerindeki kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri ile sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile şirketimizin meşru menfaatlerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında incelenmekte, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında İş Başvuru Formunda ismini belirttiğiniz kişilerle görüşülmekte ve sadece bu amaçla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

İş başvuru sürecinde toplanan kişisel verileriniz şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, işe uygunluğunuzu belirlemek amacıyla işlenecek ve en fazla 1 yıl, aynı ve benzer iş pozisyonlarında değerlendirilmek üzere elektronik ve fiziki ortamda muhafaza edilecektir.

Kişisel verilerinize; sadece şirketimizdeki işe alım konusunda yetkili kişiler, işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla erişebilecektir.

Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve şirket politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

• Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararlarınızın giderilmesini talep etme.


KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak 50. Yıl Mahallesi, İstemihan Talay Caddesi NO:42, 33150 Yenişehir / MERSİN adresine veya info@demircanlar.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, web sayfamızda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, noter kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine veya KVKK’nın belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.