Demircanlar Gurme

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve Form

I. Veri Sorumlusunun Kimliği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Demircanlar Gıda Tic. San. Ltd. Şti(Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


II. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için yan hak ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yönetim faaliyetleri ile finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hukuksal işlerin yürütülmesi ve takibinin yapılması,
 • İş faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve denetimi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet alım süreçlerinin ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların ve fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

amacıyla toplanacak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.


III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla; Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla,hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak Şirketimizin avukatlarıyla, mali müşavirimizle, noterle iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bankalarla, sigorta şirketiyle, OSGB firmasıyla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, vaka yaşanması durumunda kolluk kuvvetleri ile adli makamlara ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza6698 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.


IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz;Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; ticari faaliyetimizi yürütmek ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır.Toplanan kişisel verileriniz; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, kanunlarda öngörülmesive ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması gibi nedenlerleve/veya veri sahibinin açık rızası alınarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlarkapsamında işlenebilecektir.


V. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1)     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2)     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3)     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6)     Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7)     5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, internet sayfamızda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla 50yıl mahallesi İstemihan talay caddesi no:42 yenişehir/mersin adresine, noter kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin d.canlar@hs01.kep.tr kep adresine veya info@demircanlar.com.tr kurumsal e-posta adresine ya da KVKK’nın belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile “İlgili Kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Bu kapsamda, İlgili Kişinin KVKK’nın 13. Maddesi uyarınca bu haklarını kullanmak amacıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla DEMİRCANLAR GIDA TİC. SAN. LTD. ŞTİye(“Şirket”) yapacağı başvuruları yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Şirketimize iletmesi gerekmektedir. 

Yazılı olarak Şirketimizeyapılacak başvurular, bu form kullanılarak;

 • İadeli taahhütlü mektupla, 
 • Noter kanalıyla, 
 • İşbu formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine iletilmesi gerekmektedir. 

Başvuru Yolu: Yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvurularınızı; ıslak imzalı bir şekilde info@demircanlar.com.tr (posta adresi yazılacaktır) adresine bizzat elden veya noter aracılığı ile iletebilir

veya

güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra ..d.canlar@hs01.kep.tr kep adresine veya info@demircanlar.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Şirketimizkendisine iletilen Kanunun 13. Maddesi kapsamındaki hakların kullanılmasına ilişkin talepleri, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç, talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Şirketimiz, talebi kabul eder ise veya gerekçesini açıklayarak reddeder ise bu cevabı ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir.

Veri sahibinin Şirketimizesunduğu bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılmaz olması halinde başvurunun netleştirilmesi ya da kişinin başvuruya konu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığını tespit etmek veya verilerin güvenliğini sağlamak amaçlarıyla Şirketimiz bilgi/belge talep edebilecek; kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili ek soru/lar yöneltebilecektir. 


VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU İNDİR