Demircanlar Gurme

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni (Tedarikçi)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(TEDARİKÇİLER / HİZMET SAĞLAYICILAR )

Veri sorumlusu sıfatıyla, Demircanlar Gıda Tic. San. Ltd. Şti (“Şirket”) olarak, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde işlenmelerini gerektiren amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenebilecektir. 

İşlenecek kişisel verileriniz; ad soyad, TC kimlik numarası, e-mail, telefon numarası, adres, firma unvanı (gerçek kişi), ıban numarası, imza ve işletmemizi ziyaret etmeniz durumunda güvenlik kamerasıyla alınan görüntü kayıtlarıdır.

           

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; mal/hizmet alım işlemlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması, iş faaliyetlerinin sürdürülmesi ve denetimi amaçlarıyla işlenecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

 

Kişisel verileriniz; çalışanlarımızla yüz yüze yapılan görüşmelerde sözlü olarak, doldurulan form ve dokümanlarla yazılı olarak ya da online işlemler, yazılım programı, e-posta, güvenlik kamerası gibi elektronik kanallar kullanılarak toplanır. Toplanan kişisel verileriniz; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması” hukuki sebebine dayanılarak veya açık rızanız alınarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla; Gelir İdaresi Başkanlığına, mali müşavirimize, istenmesi durumunda diğer yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, kullanılan bilgisayar programından dolayı yazılım şirketine, iş ilişkisi içinde olduğumuz bankalara gerekli olması durumunda avukatımıza, Kolluk Kuvvetleri ve Adli Makamlara KVKK’nın 8. maddesindeki şartlar çerçevesinde aktarılacaktır.

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre www…………….. internet sayfamızda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Demircanlar Gıda Tic. San. Ltd. Şti’ye iletebilirsiniz.