Demircanlar Gurme

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni (Müşteriler)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(MÜŞTERİLER)

Veri sorumlusu sıfatıyla, Demircanlar Gıda Tic. San. Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde, amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenecektir. 

İşlenecek kişisel verileriniz; ad soyad, TC kimlik numarası, imza, güvenlik kamerası vasıtasıyla alınan görüntü kayıtları, e-mail, adres, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, ıban numarası, alışveriş tarihi, firma unvanı(gerçek kişi), satış tutarı, indirim oranıdır.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; satış işlemlerinin yürütülmesi, faturalandırma işlemlerinin yapılabilmesi, sipariş verilmesi durumunda iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yapılabilmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.


Kişisel verileriniz; çalışanlarımızla yüz yüze yapılan görüşmelerde sözlü olarak, doldurulan form ve dokümanlarla yazılı olarak ya da online işlemler, yazılım programı, e-posta, güvenlik kamerası gibi elektronik kanallar kullanılarak toplanır. Toplanan kişisel verileriniz; “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması” hukuki sebebine dayanılarak veya açık rızanız alınarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenecektir.

 

Kişisel verileriniz; Gelir İdaresi Başkanlığına, mali müşavirimize, istenmesi durumunda diğer yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, kullanılan bilgisayar programından dolayı yazılım şirketine, gerekli olması durumunda avukatımıza, Kolluk Kuvvetleri ve Adli Makamlara KVKK’nın. 8. maddesindeki şartlar çerçevesinde aktarılacaktır.

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre www…………….. internet sayfamızda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Demircanlar Gıda Tic. San. Ltd. Şti’ye iletebilirsiniz.